Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (24.07.2024)

29/8/2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik...
ayrıntılar için tıklayın


Vergi Usul Kanunu Sirküleri /170 (18.07.2024)

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrası ile geçici 33 üncü maddesi uyarınca, 2023 hesap...
ayrıntılar için tıklayın


12.07.2024 2024/2. Dönem Kurum Geçici Vergi ve Gelir Geçici Vergi Beyannamelerinde Değişiklik (17.07.2024)

Bilanço usulünde defter tutan ve Tek Düzen Hesap Planı kullanan mükelleflerin 2024/2. dönem kurum geçici vergi ve gelir...
ayrıntılar için tıklayın


SGK Genel Yazı: 5510 Sayılı Kanunun Ek 20 nci Maddesinin İptaline İlişkin Yapılacak İşlemler (12.07.2024)

Bilindiği üzere, Genel Müdürlüğümüzün 30.12.2021 tarihli, E-21924407-010.99-37784658 sayılı ve “Emekli veya yaşlılık...
ayrıntılar için tıklayın


1 Temmuz 2024 - 31 Aralık 2024 Tarihleri Arasında Yurt İçi ve Yurt Dışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları (11.07.2024)

1 Temmuz 2024 - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında gelir vergisinden istisna yurtiçi ve yurtdışı harcırah tutarları bu...
ayrıntılar için tıklayın


Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi İle Yapılan Düzenlemelere İlişkin Duyuru (03.07.2024)

3/7/2024 tarihinde (bugün) yayımlanan 161 sayılı Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair...
ayrıntılar için tıklayın


4760 Sayılı ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Liste, ÖTV Kanununun 12 nci Maddesinin (5) Numaralı Fıkrası Uyarınca Güncellenmiştir (03.07.2024)

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun 12 maddesinin (5) numaralı fıkrasında, Kanuna ekli (I) sayılı listede...
ayrıntılar için tıklayın


İndirilecek KDV Listesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Duyuru (02.07.2024)

06/2024 dönemi ve sonraki dönemlerden itibaren geçerli olmak üzere, İnternet Vergi Dairesinden girişi yapılan İndirilecek...
ayrıntılar için tıklayın


SGK Genelgesi 2024/8 - 5510 Sayılı Kanun'un İptal Edilen Ek 20'nci Maddesinde Yer Alan Kuruluşların Prim Teşviklerinden Yararlanma Durumlarındaki Değişiklik (01.07.2024)

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ek 20'nci maddesinin birinci...
ayrıntılar için tıklayın


SGK’nın Uyguladığı Tecil ve Taksitlendirme Usul ve Esaslarında Değişiklik Yapıldı (01.07.2024)

Tecil talebinde bulunan borçluların çok zor durumda olup olmadıkları, aşağıda belirtilen likidite oranlarına göre tespit...
ayrıntılar için tıklayın


VUK Sirküler 169 Yayınlandı (26.06.2024)

213 Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendindeki yetkiye dayanılarak...
ayrıntılar için tıklayın


2024 Yılı Mali Tatil Uygulaması (26.06.2024)

5604 sayılı Kanunun 1'inci maddesinin 1'inci fıkrasına göre - Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi...
ayrıntılar için tıklayın


Mali Tatil 2-20 Temmuz 2024 Tarihleri Arasında Uygulanıyor (25.06.2024)

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar...
ayrıntılar için tıklayın


Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdikleri (25.06.2024)

Türk Ticaret Kanunu’na göre 2023 yılında fiziki ortamda tutulan yevmiye defterlerinin, (30 Haziran 2024 Resmi Tatil gününe...
ayrıntılar için tıklayın


E-Fatura ve E-Defter Uygulamalarına Geçiş Zorunlulukları Hakkında Bilgilendirme Duyurusu (25.06.2024)

Vergi mükelleflerine, bağlı oldukları Vergi Dairesi Müdürlükleri taraflndan son zamanlarda gönderilen yazılarla vergi...
ayrıntılar için tıklayın


Genel Kurul ve Yönetim Organınca Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Esaslar (21.06.2024)

ENFLASYON DÜZELTMESİ UYGULAYAN ŞİRKETLERDE ESAS ALINACAK FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN TEBLİĞ”nde 2023 yılı ve sonrasındaki...
ayrıntılar için tıklayın


Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 71) Genel Yönetim Mali İstatistiklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 90) (15.06.2024)

31/12/2021 tarihli ve 31706 beşinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği...
ayrıntılar için tıklayın


Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (15.06.2024)

MADDE 1- 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin...
ayrıntılar için tıklayın


Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 12/6/2024 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/24547] Sayılı Kararı (15.06.2024)

660 sayılı Kanun Hükmünde Karamame’nin 9’uncu maddesi uyarınca Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama...
ayrıntılar için tıklayın


Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (15.06.2024)

26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci...
ayrıntılar için tıklayın